Sprężarki śrubowe - sprzedaż, serwis, naprawa. Dostawa sprężonego powietrza.
Marani PL Marani EN Marani DE Marani RU

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr Nr 1/ORC-2/POIR/1.1.1/2017

19 06 2017

MARANI Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego nr 1/ORC-2/POIR/1.1.1/2017 na podwykonawstwo części prac merytorycznych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania technologii odzysku ciepła odpadowego średniotemperaturowego z procesów przemysłowych poprzez zastosowanie siłowni ORC, efektem której jest opracowanie prototypu siłowni ORC o mocy do 300 kW el. wykorzystującej ciepło odpadowe z procesów technologicznych w związku z zamiarem złożenia przez MARANI Sp. z o.o. wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczą nazwą „Opracowanie pierwszego polskiego prototypu siłowni ORC średniej mocy do 300 kW el. wykorzystującej ciepło odpadowe z procesów przemysłowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, wybrana została oferta złożona przez Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Gdańsku.

Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk spełnił wszystkie warunki udziału sprecyzowane w zapytaniu ofertowym, wybrana oferta była najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wymogami i zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Załącznik:
MARANI Sp. z o.o._Informacja o wyniku post. ofertowego_1.ORC-2.POIR.1.1.1.2017_www_16.06.2017