Sprężarki śrubowe - sprzedaż, serwis, naprawa. Dostawa sprężonego powietrza. A A A
Marani PL Marani EN Marani DE Marani RU

Projekty POIR, Poddziałanie 1.1.1

MARANI Sp. z o.o. realizuje obecnie projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

 
PROJEKT pt.: „Opracowanie pierwszego polskiego prototypu siłowni ORC średniej mocy do 300 kW el wykorzystującej ciepło odpadowe z procesów przemysłowych”.

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i budowa prototypu siłowni ORC o mocy zawierającej się w przedziale od 200 kW el do 300 kW el, wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej.

Planowany efektem projektu jest opracowanie technologii odzysku ciepła odpadowego z procesów przemysłowych poprzez zastosowanie siłowni ORC (Organic Rankine Cycle) średniej mocy, efektem której jest opracowanie prototypu siłowni ORC o mocy zawierającej się w przedziale od 200 kW el do 300 kW el, wykorzystującej ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej, na bazie polskiej myśli naukowo-technicznej, w celu jej komercjalizacji. Wdrożenie siłowni ORC planowane jest na terenie RP, będzie ona również produktem eksportowym. Zbudowanie i przebadanie siłowni ORC ma w efekcie dać polskie rozwiązanie wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego powszechnie występującego w procesach technologicznych, co prowadzić będzie do obniżenia energochłonności produkcji.

Wartość projektu: 5.325.713,53 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3.739.049,09 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. P rojekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka” MŚP.


PROJEKT pt.: „Opracowanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów technologicznych”.

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i budowa dwóch prototypów mikrosiłowni ORC o mocy do 10 kW el i 30 kW el, wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej.

Planowany efektem projektu jest opracowanie technologii odzysku ciepła odpadowego nisko- i średniotemperaturowego z procesów przemysłowych poprzez zastosowanie mikrosiłowni ORC (Organic Rankine Cycle), efektem których jest opracowanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC o mocach do 10 kW i do 30 kW wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej, na bazie polskiej myśli naukowo-technicznej, w celu ich komercjalizacji. Zbudowanie i przebadanie dwóch mikrosiłowni ORC ma w efekcie dać polskie rozwiązanie wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego powszechnie występującego w procesach technologicznych, co prowadzić będzie do obniżenia energochłonności produkcji. Mikrosiłownie, które zostaną opracowane w ramach projektu będą mogły być również wykorzystane w celu zagospodarowania niektórych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

Wartość projektu: 3.374.008,90 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2.387.180,77 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. P rojekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2016 – „Szybka ścieżka” MŚP.


MARANI Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: „Opracowanie dwóch układów chłodniczych wykorzystujących ciepło odpadowe o mocy cieplnej napędowej 600 kW i 200 kW dostosowanych do temperatury wody lodowej i chłodzenia wysokotemperaturowego”.

Celem projektu jest opracowanie, zbudowanie i badania innowacyjnej technologii strumienicowych układów chłodniczych napędzanych ciepłem odpadowym z procesów przemysłowych.

Planowany efektem projektu jest opracowanie dwóch prototypowych układów chłodniczych o mocach cieplnych napędowych 600 kW oraz 200 kW, przy czym opracowane zostaną rozwiązania dedykowane do uzyskania zarówno temperatur wody lodowej dedykowanych do standardowych parametrów pracy układów klimatyzacji bądź chłodzenia technologicznego, jak również do nowoczesnych systemów klimatyzacji wysokotemperaturowej.

Wartość projektu: 4.490.574,55 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3.158.013,72 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. P rojekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” MŚP.