Sprężarki śrubowe - sprzedaż, serwis, naprawa. Dostawa sprężonego powietrza. A A A
Marani PL Marani EN Marani DE Marani RU

Projekty zakończone

PROJEKT pt.: „Opracowanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów technologicznych”.

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i budowa dwóch prototypów mikrosiłowni ORC o mocy do 10 kW el i 30 kW el, wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej.

Planowany efektem projektu jest opracowanie technologii odzysku ciepła odpadowego nisko- i średniotemperaturowego z procesów przemysłowych poprzez zastosowanie mikrosiłowni ORC (Organic Rankine Cycle), efektem których jest opracowanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC o mocach do 10 kW i do 30 kW wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej, na bazie polskiej myśli naukowo-technicznej, w celu ich komercjalizacji. Zbudowanie i przebadanie dwóch mikrosiłowni ORC ma w efekcie dać polskie rozwiązanie wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego powszechnie występującego w procesach technologicznych, co prowadzić będzie do obniżenia energochłonności produkcji. Mikrosiłownie, które zostaną opracowane w ramach projektu będą mogły być również wykorzystane w celu zagospodarowania niektórych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

Wartość projektu: 3.374.008,90 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2.387.180,77 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. P rojekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2016 – „Szybka ścieżka” MŚP.