W ramach projektu pt. „Technologia produkcji układów ORC wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów technologicznych ” w zakresie działania 2.32 Kredyt Technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021- 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozpoczynamy prace nad budową nowej hali montażu układów ORC wraz z niezbędną infrastrukturą.

Powstanie także stanowisko do testowania gotowych układów ORC na którym będą symulowane  docelowe warunki pracy każdego układu.

Koszt realizacji projektu to 10 948 555,00 zł  w tym dofinansowanie w kwocie 4 379 582,00 zł.    

Projekty POIR, Poddziałanie 1.1.1

MARANI Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: „Opracowanie dwóch układów chłodniczych wykorzystujących ciepło odpadowe o mocy cieplnej napędowej 600 kW i 200 kW dostosowanych do temperatury wody lodowej i chłodzenia wysokotemperaturowego”.

Celem projektu było opracowanie, zbudowanie i badania innowacyjnej technologii strumienicowych układów chłodniczych napędzanych ciepłem odpadowym z procesów przemysłowych.

Planowanym efektem projektu było opracowanie dwóch prototypowych układów chłodniczych o mocach cieplnych napędowych 600 kW oraz 200 kW, przy czym opracowane zostaną rozwiązania dedykowane do uzyskania zarówno temperatur wody lodowej dedykowanych do standardowych parametrów pracy układów klimatyzacji bądź chłodzenia technologicznego, jak również do nowoczesnych systemów klimatyzacji wysokotemperaturowej.

Wartość projektu: 4.490.574,55 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3.158.013,72 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. P rojekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” MŚP.


MARANI Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Opracowanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów technologicznych”.

Celem projektu było opracowanie konstrukcji i budowa dwóch prototypów mikrosiłowni ORC o mocy do 10 kW el i 30 kW el, wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej.

Planowanym efektem projektu było opracowanie technologii odzysku ciepła odpadowego nisko- i średniotemperaturowego z procesów przemysłowych poprzez zastosowanie mikrosiłowni ORC (Organic Rankine Cycle), efektem których jest opracowanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC o mocach do 10 kW i do 30 kW wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej, na bazie polskiej myśli naukowo-technicznej, w celu ich komercjalizacji. Zbudowanie i przebadanie dwóch mikrosiłowni ORC ma w efekcie dać polskie rozwiązanie wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego powszechnie występującego w procesach technologicznych, co prowadzić będzie do obniżenia energochłonności produkcji. Mikrosiłownie, które zostaną opracowane w ramach projektu będą mogły być również wykorzystane w celu zagospodarowania niektórych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

Wartość projektu: 3.374.008,90 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2.387.180,77 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. P rojekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2016 – „Szybka ścieżka” MŚP.


MARANI Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Opracowanie pierwszego polskiego prototypu siłowni ORC średniej mocy do 300 kW el wykorzystującej ciepło odpadowe z procesów przemysłowych”.

Celem projektu było opracowanie konstrukcji i budowa prototypu siłowni ORC o mocy zawierającej się w przedziale od 200 kW el do 300 kW el, wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej.

Planowanym efektem projektu było opracowanie technologii odzysku ciepła odpadowego z procesów przemysłowych poprzez zastosowanie siłowni ORC (Organic Rankine Cycle) średniej mocy, efektem której jest opracowanie prototypu siłowni ORC o mocy zawierającej się w przedziale od 200 kW el do 300 kW el, wykorzystującej ciepło odpadowe z procesów przemysłowych do wytwarzania energii elektrycznej, na bazie polskiej myśli naukowo-technicznej, w celu jej komercjalizacji. Wdrożenie siłowni ORC planowane jest na terenie RP, będzie ona również produktem eksportowym. Zbudowanie i przebadanie siłowni ORC ma w efekcie dać polskie rozwiązanie wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego powszechnie występującego w procesach technologicznych, co prowadzić będzie do obniżenia energochłonności produkcji.

Wartość projektu: 5.325.713,53 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3.739.049,09 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. P rojekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka” MŚP.

 

Scroll to Top