MARANI CHILLER - NAPĘDZANIE CIEPŁEM ODPADOWYM

Pierwsza w Polsce technologia konwersji
ciepła odpadowego na wydajność chłodniczą.

Własne rozwiązanie będące wynikiem prac B+R we współpracy z Politechniką Białostocką w ramach zakończonego projektu:
POIR.01.01.01-00-0301/18 pt. „Opracowanie dwóch układów chłodniczych wykorzystujących ciepło odpadowe o mocy cieplnej napędowej 600 kW i 200 kW dostosowanych do temperatury wody lodowej i chłodzenia wysokotemperaturowego”

Technologia oparta o zgłoszony przez MARANI patent na wynalazek  „Układ urządzenia chłodniczego strumienicowego”

Strumienice produkowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach (spółka zależna Marani Sp. z o.o.).

Konstrukcja układów wielostrumienicowych oparta o zgłoszony przez MARANI patent na wynalazek „Kolektor zbiornikowy”

Własny system sterowania.

Strumienica naddźwiękowa

Cechy charakterystyczne technologii MARANI CHILLER

Kluczową cechą wyróżniającą strumienicowe układy chłodnicze Firmy MARANI jest możliwość indywidualnego dopasowania i zoptymalizowania układu pod kątem charakterystyki dostępnego źródła ciepła odpadowego oraz indywidualnych wymagań klienta i parametrów po stronie wytwarzanej wydajności chłodniczej. Oferujemy kompleksową usługę, którą możemy rozbudować o projekt i budowę niezbędnych obiegów pośredniczących, czy dobór urządzeń umożliwiających dystrybucję wydajności chłodniczej. Budowa i eksploatacja urządzeń chłodniczych może odbywać się na zasadzie outsourcingu.
Zaprojektowanie i zbudowanie zgodnie z przepisami i wymaganiami norm obowiązujących na terenie UE w zakresie:
- Dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych (PED 2014/68/UE)
- Dyrektywy maszynowej (2006/42/WE)
- Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE)
- Dyrektywy niskonapięciowej LVD (2014/35/UE)
- Norm chłodniczych PN-EN 378-1+A1:2021-03 oraz PN-EN 378-2:2017-03
Układy oznakowane znakiem CE przy udziale jednostki notyfikowanej
Posiadamy własne certyfikowane technologie wytwarzania konstrukcji a proces produkcji odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami pod nadzorem jednostki notyfikowanej
Wysoki współczynnik wydajnościowy i niezawodność układu dzięki prostocie konstrukcji oraz optymalizacji procesu na etapie projektowania urządzenia wraz z systemem automatyki i zabezpieczeń
Nowoczesne czynniki chłodnicze z grupy HFO oraz czynniki naturalne o minimalnych współczynnikach oddziaływania na środowisko
Szeroka możliwość dostosowania parametrów chłodzonego czynnika lub chłodzonej przestrzeni wraz z możliwością poprawy współczynnika wydajności energetycznej od standardowych parametrów 6oC/12oC do parametrów wysokotemperaturowych 16oC/19oC
Możliwość efektywnego wykorzystania ciepła odpadowego o ultra-niskich parametrach <70oC
Oferujemy jednostki chłodnicze o mocy cieplnej napędowej od 100 do 600 kW, osiągające wydajność chłodniczą do 200 kW.
Sercem układu jest strumienica naddźwiękowa własnej konstrukcji MARANI, pełniąca rolę sprężarki ze standardowego układu chłodniczego. Jej praca w warunkach on-design gwarantuje stabilną pracę układu chłodniczego ze stałą wydajnością.
Pozwala zastąpić standardowy sprężarkowy układ chłodniczy uzyskując znaczną oszczędność energii elektrycznej. Moc elektryczna potrzebna do napędu pompy obiegowej to zaledwie około 1% mocy cieplnej napędowej.
Pełna integracja i kontrola wdrożonych strumienicowych układów chłodniczych z poziomu platformy Marani24 – systemu do zdalnej kontroli, monitoringu i archiwizacji parametrów pracy urządzenia, z wielopoziomowym dostępem przez przeglądarkę internetową dla obsługi utrzymania ruchu, obsługi technicnzej serwisu jak i dla użytkownika końcowego.
Previous slide
Next slide

Jednostki MARANI CHILLER

Firma MARANI jest dostawcą kompletnych jednostek strumienicowych układów chłodniczych projektowanych, optymalizowanych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta i warunków po stronie ciepła odpadowego. Oferujemy agregaty chłodnicze o mocy cieplnej napędowej od 100 do 600 kW. W zależności od uwarunkowań proponowany jest rozwiązanie z zastosowaniem jednego urządzenia chłodniczego lub kilku współpracujących urządzeń gwarantując elastyczność pracy w zależności od dostępnego ciepła odpadowego.

standard temperature cooling

MARANI CHILL STC

standardowe parametry chłodzonego medium 6oC/12oC 
COP od 0.25 dla źródeł niskotemperaturowych (~70oC)
zastosowanie dla central klimatyzacyjnych

high temperature cooling

MARANI CHILL HTC

wysokotemperaturowe parametry chłodzonego medium 16oC/19oC 
COP od 0.3 dla źródeł niskotemperaturowych (~70oC)
zastosowanie przy braku konieczności sterowania wilgotnością powietrza

Korzyści wynikające z zagospodarowania
ciepła odpadowego do produkcji energii elektrycznej

Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji energii elektrycznej niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki:

Zagospodarowanie ciepła odpadowego w celu wytwarzania wydajności chłodniczej wpływa na ocenę efektywności energetycznej całego zakładu, szczególnie w perspektywie zastąpienia istniejących standardowych układów chłodniczych. Aspekt poprawy efektywności energetycznej całego zakładu przemysłowego jest szczególnie widoczny gdy wydajność chłodnicza wykorzystywana jest do chłodzenia maszyn, procesów lub płynów technologicznych, co ma bezpośredni wpływ na poprawę parametrów procesowych dodatkowo poprawiając sprawność wytwarzania produktu końcowego. Ponadto

Wytwarzanie wydajności chłodniczej przy użyciu  ciepła odpadowego generuje znaczące oszczędności w porównaniu ze standardowym energochłonnym sprężarkowym układem chłodniczym, który często jest wykorzystywany jako chiller wody lodowej, czy medium procesowego lub na cele klimatyzacji. W przypadku dostępności źródła ciepła odpadowego układy takie można śmiało zastąpić strumienicowymi agregatami chłodniczymi MARANI. Poniżej przedstawiono przykład wykorzystania ciepła odpadowego z układu olejowego sprężarek powietrza o sumarycznej mocy napędowej 400kWel, gdzie wzięto pod uwagę również oszczędność wynikającą z braku konieczności włączania się wentylatorów chłodnic olejowych sprężarek powietrza, po zapewnieniu odbioru ciepła odpadowego.

Produkcja wydajności chłodniczej z ciepła odpadowego, które normalnie było tracone do atmosfery na drodze emisji i często wymaga zużycia dodatkowej energii na jego wyrzut, ma pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ odbywa się przy znacznie mniejszym zużyciu energii elektrycznej niż w przypadku standardowych układów chłodniczych, a więc jest to wydajność chłodnicza wprowadzona do obiegu bez dodatkowego śladu węglowego powstającego w momencie jej wytworzenia.

Istnieją dwa typy systemów chłodniczych napędzanych ciepłem odpadowym: układy sorpcyjne oraz układy strumienicowe. Najbardziej popularnymi układami sorpcyjnymi są układy bromolitowe przeznaczone do pracy z czynnikiem napędowym o temperaturze ponad 80oC, co wynika z uzyskiwania małego stopnia odgazowania. Układy takie zwykle występują jako instalacje o dużych mocach cieplnych i chłodniczych, co ogranicza wykorzystanie niewielkich źródeł ciepła odpadowego. Co więcej charakteryzują się niskimi ciśnieniami roboczymi wymagającymi odpowiedniego serwisowania i dodatkowych kosztów np. poprzez zastosowanie pomp próżniowych. Jedną z alternatyw dla układów chłodniczych absorpcyjnych jest układ oparty na technologii strumienicowej. Jego niewątpliwą zaletą jest przede wszystkim elastyczność, niewielki koszt inwestycji, brak elementów ruchomych oraz bezobsługowa eksploatacja. Jest to unikalna technologia pozwalająca na wykorzystanie do produkcji wydajności chłodniczej ciepła odpadowego z procesów przemysłowych o temperaturze poniżej 70oC, w tym z układu olejowego chłodzącego sprężarki powietrza.

Wykorzystanie ciepła odpadowego lub technologicznego w procesie gdzie konieczne jest obniżenie temperatury jakiegoś nośnika przyczynia się także do optymalizacji samego procesu poprzez eliminowanie dodatkowych systemów pracujących jedynie na rzecz obniżenia temperatury. W takim przypadku mamy dodatkową korzyść procesowa i ekonomiczną w postaci jednoczesnej realizacji części procesu jakim jest chłodzenie nośnika lub medium roboczego, wynikające z wykorzystania źródła ciepła do napędu układu chłodniczego oraz wytwarzanie wydajności chłodniczej na niskim poziomie temperatury do wykorzystania w innym procesie lub na cele poprawy komfortu pracowników.

W przypadku średniotemperaturowych i wysokotemperaturowych źródeł ciepła jest możliwe skomponowanie układy trigeneracyjnego. Ciepło odpadowe może być wykorzystane w pierwszej kolejności do napędu układu MARANI ORC produkującego energię elektryczną. Ochłodzony strumień ciepła może być w dalszej kolejności wykorzystany do napędu układu MARANI CHILLER generującego wydajność chłodniczą. Następnie ciepło dolnych źródeł obu układów (ciepło skraplania) może być wykorzystane do celów grzewczych, czy przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Efektywność energetyczna, odzysk ciepła odpadowego i samodzielne wytwarzanie wydajności chłodniczej ma również pozytywny wpływ na samą ocenę atrakcyjności, dojrzałości i świadomości technologicznej i energetycznej przedsiębiorcy. Stanowi wartość dodaną do oceny przedsiębiorstwa przez potencjalnych inwestorów, jednostki finansujące inwestycje i dystrybuujące środki na modernizacje w ramach programów wsparcia lub przez samych klientów końcowych. Realizacja działalności w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i redukcji śladu węglowego przyczynia się do budowania wartości marki i rozpoznawalności na rynku, stanowi także element konkurencji wizerunkowej.

Skontaktuj się z nami!

Chciałbyś rozpocząć nowy projekt we współpracy z nami a może potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Scroll to Top